Privacyverklaring

Privacymededeling

Deze privacymededeling geeft weer wat het privacybeleid is van I Made It voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar webshop www.nextbigthing.be.

 

1. Verwerkingsverantwoordelijke

I. Made It verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar handelsactiviteiten www.nextbigthing.be

Wij verkiezen om, in lijn met de algemeen erkende goede praktijken inzake het garanderen van de privacy en de wettelijke vereisten van de AVG, niet meer informatie dan noodzakelijk over u als betrokkene te verzamelen en te verwerken. Wij behandelen uw persoonsgegevens zorgvuldig en zorgzaam.  We doen er alles aan wat redelijkerwijs binnen onze technische en operationele mogelijkheden ligt om uw privacy te garanderen.

Wij hanteren de volgende principes ten aanzien van uw privacy:
1. wij delen nooit uw persoonlijke gegevens met andere partijen;
2. wij beschermen uw persoonsgegevens op eenzelfde wijze als we dit voor onze eigen vertrouwelijke informatie moeten doen;
3. wij zullen uw persoonsgegevens enkel gebruiken voor de doeleinden die verder in deze verklaring worden uiteengezet.

 

2.  Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt omwille van volgende doeleinden:

 • de verwerking van uw bestelling;
 • u op de hoogte houden van evenementen, promoties en acties;
 • opvolging van klantentevredenheid;
 • klachtenbehandeling;
 • uitoefening van uw rechten als betrokkene;

Voor de verwerking van deze gegevens geldt als wettelijke grondslag de uitdrukkelijke, geïnformeerde toestemming van u als betrokkene.

Hieronder vindt u een gedetailleerde toelichting over de soorten persoonsinformatie die we van u verzamelen, verwerken en bewaren in het kader van onze handelsactiviteiten.

3.  Informatie in het kader van opgevraagde informatie door I. Made It.

We hebben een beperkt aantal persoonsgegevens nodig wanneer u een aankoop doet of u registreert voor de nieuwsbrief.

Daartoe vragen we u om uw gegevens te bezorgen via een online formulier en om ons toestemming te geven om uw gegevens te verwerken in het kader van onze handelsactiviteiten.

Indien het gaat over een aankoop van producten is het noodzakelijk dat u ons correcte informatie verstrekt om u aankoop te kunnen verwerken.

Indien u verkiest om ons deze informatie niet te verstrekken, kunt u niet aankopen.

Indien u zich enkel wenst aan te melden voor de nieuwsbrief, is uw e-mailadres noodzakelijk om uw inschrijving te kunnen bevestigen en u op de hoogte te houden van bijkomende informatie met betrekking tot onze handelsactiviteiten.

Wij zullen géén gebruik maken van de door u verstrekte (persoons)gegevens, om aanbiedingen van andere commerciële organisaties, partnerorganisaties of andere organisatoren door te sturen.

Naam en adres

Wij hebben uw naam en uw adres nodig om u bestelling te kunnen verwerken of u te contacteren ivm uw bestelling.

E-mail

Wij gebruiken uw e-mailadres om met u, in de mate van het mogelijke, via e-mail te communiceren ivm uw bestelling, klacht, facturatie,... 

Verder kan e-mail als communicatiemiddel worden gebruikt om u op de hoogte te houden van activiteiten en evenementen die I. Made It in het kader van haar webshop www.nextbigthing.be organiseert voor zover u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven door aanduiding op het inschrijvingsformulier of tijdens uw registratie als klant.

Telefoonnummer


Indien wij u vragen om een telefoonnummer en/of gsm-nummer, is dit enkel om u telefonisch te kunnen contacteren in zoverre dit noodzakelijk is in het kader van de verwerking van uw bestelling, klacht, facturatie,… 

Facturatie en betalingsgegevens


Wij verwerken uw betalingsgegevens enkel ivm uw bestelling of facturatie in onze toepassingen en via onze bank – zowel online als offline.  Dit gebeurt via strikt beveiligde kanalen.

 

4. Transfer van gegevens naar andere partijen

Persoonsgegevens worden onder geen enkele omstandigheid gedeeld of doorgegeven aan derden.  We verkopen onder geen beding uw gegevens.

5.  Bewaring en vernietiging van gegevens

I. Made It verbindt zich ertoe om alle gegevens die ons werden verstrekt in kader van een aankoop via de webshop www.nextbigthing.be 1 jaar na uw laatste aankoop te vernietigen.

De gegevens die u ons hebt doorgegeven bij inschrijving voor de nieuwsbrief worden vernietigd bij uitschrijving voor deze nieuwsbrief of op uw uitdrukkelijk verzoek. U kan u verzoek richten aan info@imadeit.be.

6.  Rechten van de betrokkene 

Als betrokkene in de zin zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beschikt u over volgende rechten die samengevat kunnen worden in “het recht op een correcte, legitieme verwerking van uw persoonsgegevens”:

 • Recht van inzage (art. 15 van de AVG)
 • Recht op rectificatie, of recht op correctie van fouten (art. 16 van de AVG)
 • Recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid"), dit is in bepaalde gevallen en met name als wij gegevens van u verwerken op basis van een geïnformeerde toestemming waarbij wij geen wettelijke of andere legitieme noodzaak kunnen inroepen voor verdere verwerking (art. 17 van de AVG);
 • Recht op beperking van verwerking (art. 18 van de AVG)
 • Notificatie van rechtzetting, van uitwissing of van beperking van verwerking (art. 19 van de AVG)
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (art. 20 van de AVG)
 • Recht van bezwaar/verzet tegen verwerking van uw gegevens (art. 21 van de AVG)
 • Rechten met betrekking tot individuele besluitvorming, inclusief profilering (art. 22 van de AVG).

Daarnaast hebt u het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, indien u meent dat uw rechten geschaad zijn en u zich door I. Made It en haar handelsactiviteiten niet voldoende in uw rechten erkend weet.

Belangrijk: als de doelstellingen waarvoor verwerking gebeurt wijzigen of wanneer deze privacymededeling zelf wordt aangepast, zal I. Made It het nodige doen om dit te melden en hiervan op transparante wijze mededeling te doen op de website van I. Made It en www.nextbigthing.be. Desgewenst kan de actueel geldende versie opgevraagd worden op info@imadeit.be.

7.  Contactgegevens

Indien u vragen hebt over uw rechten als betrokkene in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere maatregelen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het verwerken van uw persoonsgegevens of andere vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt ons contacteren via info@imadeit.be.